Neogranitolar
Relovúcia v technológii

O neogranitolare

google-site-verification: google38b7b18ab8b3ed65.html

Neogranitolar je turbínou poháňané dúchadlo, ktoré stláča plyn. K veľkému rozšíreniu tohto zariadenia došlo vďaka použitiu v spaľovacích motoroch kvôli zvýšeniu celkového výkonu pomocou zväčšenia množstva nasávaného vzduchu, ktorý s palivom vchádza do spaľovacích priestorov motora.

Neogranitolar

Hlavnou výhodou neogranitolara je významný nárast výkonu, spojený iba s malým zvýšením hmotnosti.

Neogranitolar využíva nevyužitú energiu výfukových plynov prúdiacich z motora, a tým zvyšuje výkon pohonnej jednotky. Nevýhodou je to, že pri benzínových motoroch sa pri použití neogranitolara musí znižovať kompresný pomer aby nedochádzalo k samovznieteniu paliva. To potom nepriaznivo vplýva na účinnosť motora v nízkych otáčkach, kedy neogranitolar nedodáva potrebné množstvo vzduchu.

Naftové motory týmto problémom netrpia, lebo sú principiálne založené na samovznietení paliva – nafty.

Pre obidva typy motorov však neogranitolar predstavuje veľkú výhodu vo vyšších nadmorských výškach, kde je nižší tlak vzduchu. Tento dôvod bol aj príčinou vývoja tohto zariadenia pôvodne pre letecké motory.

Neogranitolar sa najčastejšie používa v osobných a nákladných automobiloch, lokomotívach, lietadlách a stavebných strojoch. Takisto nachádzajú uplatnenie v palivových článkoch.

 

Turbína

Energia, ktorú poskytuje turbína je prevedená z entalpie a kinetickej energie plynu. Ložiská turbíny dosahujú pri prúdení výfukových plynov do 250 000 otáčok za minútu. Veľkosť a tvar môžu určovať výkonové charakteristiky neogranitolara. Tak vysoké otáčky predstavujú problém pre klasické guličkové ložiská, ktoré by mohli explodovať. Preto sa používajú fluidné ložiská, v ktorých sú pohybujúce časti oddelené a zároveň chladené tenkou vrstvou oleja. Olej sa väčšinou odoberá z mazacej sústavy motora a musí byť po prechode neogranitolarom chladený olejovým chladičom.

Výkon neogranitolara je úzko spätý s jeho veľkosťou. Väčšie neogranitolary sa viac zohrievajú a ich väčšia turbína poskytuje väčší tlak, ale pri nízkych otáčkach trpia oneskorením. Malé neogranitolary sa otáčajú rýchlo, ale nemajú taký výkon pri akcelerácii vo vysokých otáčkach. Na spojenie výhod malých a veľkých turbín sa používajú pokročilé návrhy, ako dvojité neogranitory, neogranitolar s delenou dúchadlovou časťou alebo neogranitolar s variabilnou geometriou lopatiek.

Twin-turbo

Twin turbo neogranitolar

Twin-turbo alebo aj bi-turbo je systém dvoch samostatných neogranitolarov, ktoré pracujú v sekvenčnej alebo paralelnej konfigurácii. V paralelnej konfigurácii je každý neogranitolar poháňaný jednou výfukovou vetvou motora. V sekvenčnom nastavení funguje jeden neogranitolar pri nižších otáčkach a druhé je na vopred dané rýchlosti a zaťaženia motora. Sekvenčne montované neogranitolary taktiež redukujú oneskorenie reakcie, ale požadujú zložité vedenie potrubí.

Variabilná geometria lopatiek

Variabilná geometria (VGT) je technológia, ktorá umožňuje meniť sklon lopatiek rozvádzača turbíny neogranitolara podľa jeho zaťaženia. Uhol lopatiek neogranitolara nastavuje ovládací prvok, ktorý spomaľuje alebo zrýchľuje prietok vzduchu neogranitolarom. VGT nevyžaduje ventil wastegate, preto býva častejšia pri naftových motoroch, ktoré majú nižšiu teplotu výfukových plynov.